הבית האקדמי | הצטרפות לבית האקדמי

הצטרפות

ההצטרפות אל הבית האקדמי היא קלה, מהירה וללא עלות!

  1. מלאו את פרטיכם האישיים.
  2. העלו צילום תעודת סטודנט שלכם (אם יש מדבקות צריך גם את גב הכרטיס) או אישור לימודים. במידה וכבר סיימתם ללמוד אז ניתן לעלות אישור על סיום לימודים בו מצוין השנים בהן למדתם.
  3. אישור התקנון ע”י סימון V.
  4. לוחצים על הצטרפות לבית האקדמי.
 

זהו, אל תפחדו לאשר קבלת דיוור כי אנחנו מפרסמים את רוב הפעילויות שלנו באמצעות הניוזלטרים של המועדון (מעבר למה שאנחנו עושים אתם לא תקבלו שום דבר) 🙂

פנייתך תעבור לנציגים שלנו, זכאותכם תאושר ולאחר מכן יישלח אליכם מספר חבר מועדון במייל. כרטיס חבר המועדון האישי שלכם יישלח בדואר ולכן חשוב להזין כתובת מדויקת.

נתקלדם בבעיה בעת ההצטרפות? צרו איתנו קשר במייל info@bait.academy או ב- Whatsapp – 055-8863499 ונטפל בפנייתכם בהקדם.

השדה אינו תקין
השדה אינו תקין
השדה אינו תקין
השדה אינו תקין
השדה אינו תקין
השדה אינו תקין
השדה אינו תקין
השדה אינו תקין
השדה אינו תקין

יש דירה

העלאת תעודת סטודנט/אישור לימודים:

צד קדמי
אנא העלו קובץ
צד אחורי
אנא העלו קובץ

מאשר/ת שקראתי את התקנון ותנאי ההצטרפות

מאשר/ת קבלת פרסומים המכילים מידע שיווקי/פרסומי מהבית האקדמי

סגור

תקנון מועדון הבית האקדמי

א. מבוא

1 .מועדון הבית האקדמי נוסד על ידי חברת הבית האקדמי צרכנות נדל"ן חכמה בע"מ ח.פ. 515282028 (להלן בהתאמה: "המועדון" ו-"החברה") במטרה להעניק לחבריו – סטודנטים / אקדמאים צעירים / חברי סגל אקדמי, אשר הצטרפו למועדון בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "חברי המועדון") שירותים והזדמנויות צרכניות בתחום הדיור, לרבות רכישת דירות בפרויקטים שונים ברחבי הארץ וכן הכשרות וקורסים בתחום הנדל"ן.

2 .תקנון זה נועד להסדיר את תנאי החברות והזכאות של יחיד המבקש להצטרף למועדון. החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת והתקנון יחייב את כלל חברי המועדון בכל עת בהתאם לנוסחו המעודכן כפי שמתפרסם באתר המועדון באינטרנט בכתובת: www.bait.academy (להלן בהתאמה:"אתר המועדון" ו-"התקנון").

3 .ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיעודכנו מעת לעת.

4 .חברי מועדון אשר קיבלו את אישור החברה בכתב לבקשת ההצטרפות וקיבלו לידיהם כרטיס חבר מועדון (להלן: "כרטיס חבר") כמפורט להלן, ייחשבו כמי שקראו והסכימו להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם, וכפי שיעודכן מעת לעת.

5 .לחברי המועדון ו/או לכל אדם אחר, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות תקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות המועדון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6 .בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים וגברים כאחד.

הגדרות

7 .בתקנון זה יהיו למונחים הבאים משמעות כדלקמן:

1.7 .סטודנטים – כל מי שמחזיק במועד הצטרפותו כחבר במועדון ובכל תקופת חברותו במועדון בתעודת סטודנט תקפה, אשר הונפקה לו על ידי מוסד להשכלה גבוהה או על ידי התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות לישראל, ע"ר והציגה לחברה.

2.7 .אקדמאים צעירים - כל מי שבמועד הצטרפותו כחבר במועדון ובכל תקופת חברותו במועדון מחזיק בתעודת סיום לימודים ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג בישראל והציגה לחברה, ובלבד שבכל מהלך תקופת חברותו במועדון לא חלפו יותר מ – 24 חודשים ממועד קבלת התעודה הנ"ל.

3.7 .חברי סגל אקדמי – כל מי שבמועד הצטרפותו כחבר במועדון ובכל תקופת חברותו במועדון מחזיק בתעודה המעידה על היותו חבר סגל אקדמי במוסד אקדמאי מוכר על ידי המל"ג בישראל והציגה לחברה.

4.7 .ספק – קבלן ו/או יזם ו/או חברה ו/או אדם ו/או גוף אחר כלשהו עימו יתקשר חבר המועדון בהסכם לרכישת דירה ו/או מוצר אחר כלשהו מסגרת חברותו במועדון.

ב. הצטרפות למועדון והחברות במועדון:

החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

8 .זכאים להצטרף כחברים למועדון יחידים, מעל גיל 18 שנים, אשר הנם סטודנטים, אקדמאים צעירים או חברי סגל אקדמי שמילאו את בקשת ההצטרפות, כהגדרתה להלן, ושילמו דמי רישום ו/או דמי חבר, במידה ויחולו. מובהר, כי החברה תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון על פי שיקול דעתה ובלא שתחול עליה חובה לנמק את סירובה.

9 .המבקש להצטרף למועדון (להלן: "המבקש") ימלא טופס בקשת הצטרפות למועדון בנוסח המופיע באתר המועדון בכתובת: https://www.bait.academy/join-club/ (להלן: "בקשת ההצטרפות") יצרף את המסמכים הנדרשים לבקשת ההצטרפות וישלח אותו לחברה.

10 .ככל שבקשת ההצטרפות תאושר על ידי החברה, תישלח אל המבקש הודעת דואר אלקטרוני, המאשרת את בקשת ההצטרפות וכן ישלח אליו כרטיס חבר מועדון (להלן: "הכרטיס") אל כתובת הדואר כפי שנמסרה על ידי המבקש במסגרת בקשת ההצטרפות. לא אושרה בקשת הצטרפות, או שמבקש ההצטרפות איננו עומד בקריטריונים הקבועים לצורך הגשת בקשת הצטרפות על פי התנאים הקבועים בתקנון זה, רשאי המבקש להגיש בקשת הצטרפות "חריגה" ליו"ר דירקטוריון החברה, באמצעות כתובת הדוא"ל: info@bait.academy, אשר יהא רשאי להחליט אם לאשר את צירוף המבקש כחבר המועדון.

11 .חבר מועדון יחשב מי שמחזיק בכרטיס תקף (להלן: "החבר"). במקרה של אובדן/נזק לכרטיס יש לעדכן את החברה לאלתר.

12 .חבר המועדון מתחייב לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטי ההתקשרות כפי שנמסרו על ידו בבקשת ההצטרפות.

13 .החברות במועדון הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

14 .עם הצטרפותו למועדון מקבל על עצמו חבר המועדון את כל הוראות תקנון זה ללא כל סייג והוא ייחשב כמי שמסכים להם.

ג. דמי רישום ודמי חבר

15 .החברה רשאית להתנות את הרישום למועדון בדמי רישום בשיעור שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

16 .החברה רשאית להתנות את החברות במועדון בתשלום דמי חבר בשיעור ובמועד שיקבע על ידה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת והמבקש ו/או חבר המועדון מתחייב לשלם את דמי החבר במלואם ובמועדם. ככל שדמי החבר לא ישולמו במלואם ובמועדם, תהא החברה רשאית לבטל את החברות במועדון וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה בקשר עם האמור.

ד. ביטול ופקיעה של החברות במועדון

17 .החברות במועדון תפקע בקרות כל אחד מהאירועים הבאים ומבלי שתידרש החברה להעביר הודעה בעניין אל חבר המועדון:

1.17 .פקעה תוקפה של תעודת הסטודנט של חבר המועדון ו/או חלפו למעלה מ – 24 חודשים ממועד סיום הלימודים במוסד האקדמי, לפי העניין.

2.17 .פקעה תוקפה של התעודה המעידה על היות חבר המועדון חבר סגל אקדמי במוסד אקדמאי מוכר על ידי המל"ג בישראל.

3.17 .עת התברר כי הצהרה ו/או מצג כלשהו אשר הציג חבר מועדון בפני המועדון לשם קבלתו כחבר בו או במהלך חברותו במועדון, אינם נכונים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לנקוט כנגדו בכל הליך משפטי חוקי בגין הצגת נתונים כוזבים.

18 .החברות במועדון תופסק/תבוטל בקרות כל אחד מהאירועים הבאים:

1.18 .אי תשלום דמי רישום או דמי חבר במועדם, ככל שהחברה תחליט על גביית דמי רישום או דמי חבר, כאמור לעיל.

2.18 .חבר המועדון הודיע לחברה בכתב על רצונו להפסיק את חברותו במועדון (להלן: "הודעת הביטול"). הביטול יכנס לתוקפו בתוך 30 יום ממועד הודעת החברה המאשרת את קבלת הודעת הביטול.

3.18 .החברה רשאית להפסיק חברותו של חבר במועדון שיבצע פעילות הפוגעת במועדון ו/או באינטרסים של חברי המועדון, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למשלוח הודעה בכתב לחבר המועדון שחברותו הופסקה, כאמור, וחבר המועדון מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה בהקשר זה.

19 .ככל שתופסק/תבוטל/תפקע חברותו של חבר במועדון לא יהיה זכאי אותו חבר ו/או בני משפחתו ליהנות עוד מהזכויות המפורטות בתקנון זה והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה בהקשר זה.

20 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לפעול על פי זכויותיה ולעמוד על כל סעד אשר יגיע לה על פי דין כנגד חבר מועדון אשר פעל בניגוד להוראות תקנון זה.

ה. קביעת סדרי עדיפויות ו/או הטבות לחברי מועדון מסוימים

21 .הנהלת החברה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי הטבות שונות לחברים מסוימים ו/או לקבוע סדרי עדיפויות בין חברי המועדון השונים, בהתאם למאפיינים, כפי שתקבע הנהלת החברה ובהתחשב בסוג הפרויקט ו/או הדירות ו/או המוצר ו/או הספק ו/או המיקום ו/או אופי המוצר ו/או כל אפיון אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ו. מטרת המועדון

22 .מטרת המועדון הינה, בין היתר, התקשרות עם ספקים בתחום הנדל"ן למגורים לשם הענקת הנחות ו/או תנאים מיטיבים אחרים ברכישת דירות למגורים לחברי המועדון, וכן פעילויות אחרות בתחום הדיור.

ז. אחריות בגין מוצרים ושירותים

23 .מובהר, כי הגם שהחברות במועדון עשויה לזכות את חבריו בתנאים מיטיבים בקשר עם עסקאות נדל"ן ו/או שירותים אחרים בתחום הנדל"ן עם צדדים שלישיים ו/או ספקים מסוימים, ההתקשרויות לרכישת אותם מוצרים ו/או שירותים יבוצעו באופן ישיר בין חברי המועדון לספק והחברה ו/או המועדון אינם ולא יהיו צד להן. בהתאם, החברה לא תהיה בשום אופן ו/או מקרה אחראית לטיב המוצר ו/או השירות אשר יוענקו לחברי המועדון מתוקף ההתקשרויות ביניהם לבין אותם ספקים, לרבות אחריות לנוסח הסכם ההתקשרות, מערכת היחסים בין חבר המועדון לספק, טיב המוצר.

24 .כל התקשרות של חבר מועדון עם כל ספק ו/או צדדים שלישיים, לרבות במסגרת מבצעים ייחודיים לחברי המועדון המפורסמים על ידי החברה, הינה בכל מקרה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עמו התקשר החבר ואין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או רכישה.

25 .חברי המועדון, עם הצטרפותם למועדון מוותרים על טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר התקשרויות בינם לבין ספקים/צדדים שלישיים וכל הנובע מהן.

ח. מאגרי מידע ושמירה על פרטיות

26 .בכפוף לחתימת המבקש על בקשת ההצטרפות, יצורף המבקש אל מאגר המידע של החברה והחברה תהא רשאית לשלוח אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל עת, מידע בדבר פעילות החברה והמועדון, שינויים בתקנון, עדכונים בדבר הטבות ייחודיות לחברי המועדון, חדשות בתחום הנדל"ן וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים.

27 .חבר המועדון מסכים ומקבל על עצמו ששמו ופרטיו המזהים, וכן כל מידע שיצטבר אצל החברה ו/או אצל גורמים עימם קשורה ו/או תתקשר החברה בהסכם, בקשר עם חברותו ו/או רכישותיו במסגרת המועדון יועברו לחברה וישמשו את החברה לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

28 .חבר המועדון מצהיר, כי ידוע לו שחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במאגרי מידע ובו פרטיהם הנ"ל של כל חברי המועדון והוא מצהיר, כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש בפרטיו יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.

29 .עם חתימתו על בקשה ההצטרפות, מאשר המבקש לחברה לפנות אליו בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS), הודעות ווטסאפ וכיוצ"ב. מבקש שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב לחברה ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

30 .המבקש ו/או חבר המועדון מאשר לחברה לשתף את התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל (ע"ר), אלחון החזקות בע"מ ואנגל-שביט צרכנות נדל"ן חכמה בע"מ בפרטי ההתקשרות אותם סיפק במסגרת בקשת ההצטרפות כולם או חלקם, לרבות לצורך דיוור הצעות והטבות ייחודיות מטעמם לחברי המועדון ומובהר, כי החברה לא תחשב לעניין דיוור זה ל“מפרסם“, כהגדרתו בסעיף 30א (א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ“ב – 1982.

31 .עם קבלתו כחבר במועדון, חבר המועדון מסכים ומקבל על עצמו, כי החברה ו/או מי מטעמה יפנה אליו בהצעות והטבות אישיות וייחודיות, על-פי מידע שנאסף אודותיו, צרכיו ומאפייניו ממאגרי מידע שונים נוספים, כולל מרשת האינטרנט, אתרים חברתיים וכיו"ב. חבר מועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות, כאמור, יודיע על כך בכתב לחברה ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

ט. קניין רוחני

32 .החברה הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון, לאתר המועדון ולתכניהם, לרבות מוניטין, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

33 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר המועדון ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה אלא אם החברה אישרה זאת במפורש מראש ובכתב.

י. סיום פעילות המועדון

34 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

יא. דין חל ותניית שיפוט

35 .על תקפותו, פרשנותו ו/או כל טענה ו/או תביעה בקשר עם תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה או הנובע מהן נתונה לבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד.

יב. יצירת קשר

36 .ניתן ליצור קשר עם החברה והמועדון בכל אחת מהדרכים הבאות:

טלפון: 074-776-0000

info@bait.academy :e-mail

דואר: הבונים 14, רמת גן.

אישור חבר המועדון הריני לאשר, כי קראתי הוראות תקנון מועדון הבית האקדמי וכי אני מסכים לכלל הוראות התקנון. אני מוותר בזה על כל טענה/דרישה, או תביעה, כלפי חברת הבית האקדמי צרכנות נדל"ן חכמה בע"מ בקשר עם הוראות התקנון וכל עניין הקשור או נובע מהן.